Thủ tục hành chính: Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-072703-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y Tế Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y Tế Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày liên tục kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng