Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-134975-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng