Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với các tổ chức tín dụng - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với các tổ chức tín dụng - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-024833-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Tiền Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng