Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-010069-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi thư viện đặt trụ sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi thư viện đặt trụ sở
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng