Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1000 bản - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1000 bản - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS480
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Thời hạn giải quyết: Không quy định về thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng