Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-123442-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng