Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS360
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng