Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động (thành lập) địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động (thành lập) địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-037943-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế và Phòng PC 13 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng