Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-284260-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng