Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-030674-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng