Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-054018-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng