Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-229153-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng