Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-216272-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng