Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của Trung tâm, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Trung tâm, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-285625-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng