Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-266906-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng