Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151711-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký Giấy đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng