Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-109514-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng