Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-113897-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng