Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS51
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng