Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hành nghề thẩm định giá các lần tiếp theo - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hành nghề thẩm định giá các lần tiếp theo - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-047405-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) thông báo trong phạm vi cả nước danh sách thẩm định viên hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng