Thủ tục hành chính: Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-231841-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý khám chữa bệnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản Phê duyệt việc đăng ký hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng