Thủ tục hành chính: Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất hoặc góp vốn mà không hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất hoặc một phần thửa đất - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất hoặc góp vốn mà không hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất hoặc một phần thửa đất - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-070540-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng