Thủ tục hành chính: Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-102066-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu đã thành lập)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng