Thủ tục hành chính: Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-011084-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải cộng thêm 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng