Thủ tục hành chính: Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-080537-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng tài nguyên và môi trường huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng