Thủ tục hành chính: Đăng ký Giám hộ có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Giám hộ có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220836-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh, thời thời hạn này được kéo dài thêm không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng