Thủ tục hành chính: Đăng ký giải thể tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký giải thể tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QB-234215-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xóa tên tổ chức khoa học và công nghệ trong sổ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng