Thủ tục hành chính: Đăng ký giải thể hợp tác xã tự nguyện - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký giải thể hợp tác xã tự nguyện - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-041476-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 thuộc Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng mà hợp tác xã đã công bố
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp thuận việc xin giải thể và xóa tên HTX trong sổ ĐKKD
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng