Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký giải thể hợp tác xã (đối với trường hợp giải thể tự nguyện) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký giải thể hợp tác xã (đối với trường hợp giải thể tự nguyện) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-133406-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp thuận giải thể
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng