Thủ tục hành chính: Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-050180-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; Sở giáo dục và đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; Sở giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa 50 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ dự thi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng