Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216787-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm Xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Danh sách lao động lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng