Thủ tục hành chính: Đăng ký đổi tên tổ chức Khoa học và công nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ đã được cấp - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đổi tên tổ chức Khoa học và công nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ đã được cấp - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-078633-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học & công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học & công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học & công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng