Thủ tục hành chính: Đăng ký đổi tên hợp tác xã - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đổi tên hợp tác xã - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-026265-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng