Thủ tục hành chính: Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-270613-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần; Con dấu; Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng