Thủ tục hành chính: Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký định mức lao động - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS276
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương Binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương Binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Sở Lao động - TB&XH
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng