Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty hợp doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty hợp doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-072243-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng