Thủ tục hành chính: Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-080388-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các bộ ngành trung ương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng