Thủ tục hành chính: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-136813-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành có liên quan tuỳ theo lĩnh vực của dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng