Thủ tục hành chính: Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-135490-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ văn hoá, Bộ phận một cửa - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: - Trong 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đơn có công văn trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký.
- Trong 15 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng