Thủ tục hành chính: Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức đạt chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAPH) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức đạt chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAPH) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS758
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng