Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký đầu tư với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đầu tư với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-181676-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Thời hạn giải quyết: - Đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và yêu cầu xác nhận ưu đãi; Dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng