Thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-272501-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá mười (10) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn đăng ký đã xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng