Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS113
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 23 ngày làm việc (Thời gian thực hiện không kể thời gian thời gian xác định giá đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
+ Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 1: 15 ngày.
● Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 08 ngày
● Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày;
● Ủy ban nhân dân cấp huyện: 04 ngày (ban hành quyết định công ận quyền sử dụng đất);
+ Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 2: 08 ngày.
Sau khi tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cán bộ tiếp nhận.
● Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 03 ngày.
● Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày;
● Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng