Thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS119
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Đăng ký đất đai (chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai)
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm: thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng