Thủ tục hành chính: Đăng ký đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài của tổ chức hành nghề luật sư - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài của tổ chức hành nghề luật sư - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-055302-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi tên, địa chỉ... cơ sở hành nghề luật sư vào giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng