Thủ tục hành chính: Đăng ký Công nhận nguồn giống cây trồng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Công nhận nguồn giống cây trồng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-086162-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng (Do Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập, Hội đồng có các thành viên, gồm: đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật, trung tâm. Khuyến nông - Khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp huyện, Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng