Thủ tục hành chính: Đăng ký chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-143763-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng