Thủ tục hành chính: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-115084-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ ngày nộp bản đăng ký hợp lệ, nếu Uỷ ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác, thì tổ chức tôn giáo cơ sở được thực hiện hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lưu Bản đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng