Thủ tục hành chính: Đăng ký Chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-003817-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng