Thủ tục hành chính: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS128
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tổ chức tôn giáo được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng